Childrensbookadayalmanac.com

Anay

Masyado bang mataas ang 38.5 fever?1 min read

Dec 14, 2022 < 1 min

Masyado bang mataas ang 38.5 fever?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Ang mataas na temperatura o lagnat, para sa karamihan ng mga tao, ay kapag ang temperatura ng iyong katawan ay 38 degrees Celsius o mas mataas. Ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay masama. Karaniwang nangangahulugan ito na mayroon kang impeksiyon tulad ng sipon. Ngunit maaari rin itong sanhi ng mas malalang impeksyon, gaya ng COVID-19 (coronavirus).

Anong lagnat sa temperatura ang dapat kong pumunta sa ospital?

Tawagan ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ang iyong temperatura ay 103 F (39.4 C) o mas mataas. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung ang alinman sa mga palatandaan o sintomas na ito ay kasama ng lagnat: Malubhang sakit ng ulo. Padalos-dalos.

Ano ang masyadong mataas ng lagnat na may Covid?

Lagnat na higit sa 99.9F o panginginig. Ubo. Kinakapos sa paghinga o hirap huminga.